Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Áp dụng ủy quyền lập pháp để thực hiện quyền lập pháp và hoàn thiện hệ thống pháp luật ở Việt Nam / Tô Văn Hòa, ... [et al.] // Thông tin Khoa học Pháp lý. Số chuyên đề 4/2016, tr. 1 - 44.
Trình bày lý luận chung về ủy quyền lập pháp: khái niệm, tính tất yếu, tiêu chí, nguyên tắc của ủy quyền lập pháp; nhu cầu, khái niệm, các cơ chế kiểm soát ủy quyền lập pháp; cơ sở áp dụng, cơ chế thực hiện ủy quyền lập pháp ở Việt Nam.
Đầu mục:0
2
3
4
Bàn về tính thống nhất của quyền lực nhà nước và sự phân công, phối hợp trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp / Lê Minh Tâm // Luật học. Số 5/2003, tr. 40 - 48.
Trình bày khái niệm quyền lực, quyền lực nhà nước. Từ đó làm rõ tính thống nhất, sự phân định tương đối của quyền lực nhà nước, sự giới hạn, tương tác giữa các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp và sự cần thiết phải có sự phân công phối hợp trong thực hiện các quyền.
Đầu mục:0 Tài liệu số:1
5
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 11