Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
, Hoàng Chí Bảo, Nguyễn Cẩm Ngọc // Tuyên giáo. Số 11/2012 , tr. 22 - 27.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
3
Ấn tượng du lịch Việt Nam năm 2019 và bước đi bền vững của ngành du lịch trong tương lai / Thu Hương // Quản lý nhà nước. 2020. - Số 1, tr. 26–28.
Trình bày nội dung cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch xoay quanh chủ đề phát triển du lịch Việt Nam, những bước tiến du lịch năm 2019 và định hướng phát triển du lịch Việt Nam bền vững trong thời gian tới.

4
5
Bàn về mối quan hệ giữa kinh tế với văn hóa / Lê Quốc Lý // Lý luận chính trị. Số 12/2015, tr. 80 - 84.
Bài viết nêu và phân tích mối quan hệ biện chứng giữa kinh tế với văn hóa trước yêu cầu phát tiển bền vững ở nước ta hiện nay thể hiện văn hóa nào thì kinh tế ấy và mối quan hệ ngược lại; xây dựng khát vọng làm giầu văn hóa sống tích cực cho mỗi người Việt Nam để cho dân tộc ta quyết thắng trên mặt trận kinh tế - xã hội là nhiệm vụ hiện nay.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 43