Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
, Hoàng Chí Bảo, Nguyễn Cẩm Ngọc // Tuyên giáo. Số 11/2012 , tr. 22 - 27.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
3
4
Bàn về mối quan hệ giữa kinh tế với văn hóa / Lê Quốc Lý // Lý luận chính trị. Số 12/2015, tr. 80 - 84.Bài viết nêu và phân tích mối quan hệ biện chứng giữa kinh tế với văn hóa trước yêu cầu phát tiển bền vững ở nước ta hiện nay thể hiện văn hóa nào thì kinh tế ấy và mối quan hệ ngược lại; xây dựng khát vọng làm giầu văn hóa sống tích cực cho mỗi người Việt Nam để cho dân tộc ta quyết thắng trên mặt trận kinh tế - xã hội là nhiệm vụ hiện nay.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bàn về việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam - Vấn đề mang tính xuyên suốt trong hoàn thiện thể chế phát triển bền vững / Vũ Cương // Thanh tra. Số 5/2015, tr. 21 - 27.Phân tích khái niệm và tác động của tham nhũng đến phát triển bền vững. Đánh giá thực trạng triển khai thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam. Đề xuất một số định hướng chung và giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả pháp luật phòng, chống tham nhũng ở nước ta.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 37