Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Áp dụng "Dẫn chiếu ngược" tại khoản 3 Điều 827 Bộ luật dân sự Việt Nam như thế nào? / Nguyễn Thái Mai // Luật học. Số 3/1997, tr. 17 - 19.
Khi nghiên cứu khoản 3 điều 827 Bộ luật dân sự, tác giả trao đổi vấn đề "dẫn chiếu ngược"đã được quy định trong pháp luật việt nam và liên quan chặt chẽ đến việc áp dụng luật nước ngoài tại việt nam. Đây là nội dung rất quan trọng, cần hiểu một cách rõ ràng, đảm bảo cho việc dẫn chiếu ngược được đúng đắn
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
3
Bàn thêm về cơ cấu của quy phạm pháp luật / Nguyễn Minh Đoan // Luật học. Số 3/2000, tr. 17 - 21.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
4
Bàn về “lỗ hổng pháp luật” / Hoàn, Thị Kim Quế // Nghiên cứu lập pháp. Số 6/2017, tr. 3 - 8.
http://www.lapphap.vn/Pages/anpham/xemchitiet.aspx?ItemID=14Tác giả phân tích khái niệm, bản chất, nguyên nhân của lỗ hổng pháp luật; mối quan hệ giữa thực trạng của lỗ hổng pháp luật và tư duy pháp lý nói chung. Nêu cách thức khắc phục vấn đề này.
Đầu mục:0

5
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 14