Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
"Nâng cao ý thức pháp luật nhằm xây dựng lối sống tuân thủ pháp luật của nhân dân trong nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam" / Vũ Thị Hoài Phương // Thanh tra. 2019. - Số 10, tr. 34–36.Bài viết phân tích ý thức pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Một số biện pháp nâng cao ý thức pháp luật nhằm xây dựng lối sống tuân thủ pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân ở Việt Nam hiện nay.

2
3
4
Bàn về ý thức pháp luật / Hoàng Thị Kim Quế // Luật học. Số 1/2003, tr. 40 - 44.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
5
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 15