Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
3
"Đạo trị nước" / Đông Xuân // Thanh tra. Số 9/2010, tr. 36.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Án lệ - Lý luận, thực tiễn ở Việt Nam và một số nước : kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế / Bộ Tư pháp. Trường Đại học Luật Hà Nội

Hà Nội, 2017
296 tr. ; 28 cm.

Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu một số vấn đề về án lệ, gồm: mối quan hệ giữa án lệ với các nguồn khác của pháp luật; nguyên tắc xây dựng và áp dụng pháp luật; những yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng án lệ ở Việt Nam hiện nay; quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ tại Việt Nam…
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Án lệ ở Việt Nam hiện nay – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Trần Thị Quyên ; TS. Nguyễn Văn Năm hướng dẫn

Hà Nội, 2016
83 tr. ; 28 cm.

Trình bày một số vấn đề lý luận về án lệ ở Việt Nam. Đánh giá thực tiễn xây dựng, áp dụng án lệ ở Việt Nam, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các bản án và việc áp dụng án lệ vào công tác xét xử ở nước ta hiện nay.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 97