Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Án lệ số 09/2016/AL / về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa” / Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
https://anle.toaan.gov.vn/toaan/faces/lnk/dt/chitietanle?id=ANLETOAANGOVVN000567&_afrLoop=2174469724002466&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1783q00m88&_adf.ctrl-state=111lts9pg_412#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1783q00m88%26_afrLoop%3D2174469724002466%26id%3DANLETOAANGOVVN000567%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D111lts9pg_416
2016
14 tr.
Tòa án nhân dân tối cao
Án lệ số 09/2016/AL về xác định lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường và việc trả lãi trên số tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại được công bố theo Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 6/4/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Án lệ gồm các phần: nguồn án lệ; vị trí nội dung án lệ; khái quát nội dung án lệ; quy định của pháp luật liên quan đến án lệ; từ khóa của án lệ và nội dung vụ án.
Đầu mục:0 Tài liệu số:12
Án lệ số 09/2016/AL về xác định lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường và việc trả lãi trên số tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại. / Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao // Tòa án nhân dân. Số 1/2017, tr. 42 - 48.Tòa án nhân dân tối cao
Án lệ số 09/2016/AL của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao được công bố theo Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 6/4/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao gồm các phần: nguồn án lệ; vị trí nội dung án lệ; khái quát nội dung án lệ; quy định của pháp luật liên quan đến án lệ; từ khóa của án lệ và nội dung vụ án.
Đầu mục:0
3
4
Ba vấn đề vi phạm nghĩa vụ hợp đồng trong Bộ luật Dân sự năm 2005: Kinh nghiệm nhìn từ Nhật Bản / Nguyễn Quốc Vinh // Nghiên cứu lập pháp. Số 12/2015, tr. 57 - 63.
Trình bày ba vấn đề cần sửa đổi, bổ sung liên quan đến hậu quả vi phạm nghĩa vụ hợp đồng theo Bộ luật Dân sự năm 2005, bao gồm: Điều kiện để hủy bỏ hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng; phạm vi bồi thường thiệt hại; hậu quả của giao dịch với bên thứ ba khi hợp đồng bị hủy bỏ hoặc đơn phương chấm dứt.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bàn về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo Bộ luật Dân sự năm 2015 / Trịnh Tuấn Anh // Kiểm sát. Số 19/2016, tr. 34 - 39.
Nêu và phân tích các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng: có hành vi trái pháp luật, có thiệt hại thực tế xảy ra, mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại và hành vi trái pháp luật, chủ thể gây thiệt hại có lỗi.
Đầu mục:0
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 80