Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Adapting legal cultures / edited by David Nelken and Johannes Feest

Oxford ; Portland, Or. : Hart, 2001
x, 282 p. ; 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình Xã hội học pháp luật / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Ngọ Văn Nhân chủ biên ; Phan Thị Luyện

Hà Nội : Tư pháp, 2018
391 tr. ; 21 cm.
Trường Đại học Luật Hà Nội
Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Xã hội học pháp luật, gồm: nhập môn xã hội học pháp luật; phương pháp điều tra; mối liên hệ giữa pháp luật với cơ cấu xã hội và chuẩn mực xã hội; khía cạnh xã hội của hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật; sai lệch chuẩn mực pháp luật.
Đầu mục:180 (Lượt lưu thông:372) Tài liệu số:1

3
4
Invitation to law & society : an introduction to the study of real law / Kitty Calavita

Chicago : The University of Chicago Press, 2016
xiv, 228 p. ; 22 cm.


Đầu mục:1

5
Law in everyday Japan : sex, sumo, suicide, and statutes / Mark D. West

Chicago : University of Chicago Press, 2005
xii, 279 p. : ill. ; 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)


       1  2  3 of 3