Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các qui định cơ bản về tố tụng dân sự trong Công ước La Hay 1954 / Nguyễn Thái Mai // Luật học. Số 2/1996, tr. 58 - 60.
Tác giả giới thiệu một số nội dung về tố tụng dân sự quốc tế trong Công ước La Hay: Việc tống đạt giấy tờ của Toà án và một số cơ quan khác; vấn đề uỷ thác tư pháp; vấn đề địa vị tố tụng dân sự của người nước ngoài…
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
3
4
Khó khăn, vướng mắc trong thực thi Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế ở Việt Nam / Phạm Thị Kim Anh // Dân chủ và Pháp luật. Số 9/2017, tr. 45 - 49, 64.
https://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/thi-hanh-phap-luat.aspx?ItemID=384Trên cơ sở phân tích những khó khăn, vướng mắc trong thực thi Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế, bài viết đề xuất việc hoàn thiện thể chế phù hợp với yêu cầu và nguyên tắc của Công ước La Hay, nhất là khi Luật Trẻ em năm 2016 có liên quan trực tiếp đến quyền trẻ em có hiệu lực thi hành.
Đầu mục:0

5
Phillippines nội luật hóa các công ước Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế như thế nào? / Trần Thị Lan Phương // Luật sư Việt Nam. 2019. - Số 10, tr. 54-56.
Giới thiệu phương thức nội luật hóa 2 Điều ước quốc tế của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế mà Phillippin là thành viên: Công ước La Hay về miễn hợp pháp hóa đối với giấy tờ công của nước ngoài năm 1961, Công ước La Hay về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong việc tôn trọng vấn đề nhận con nuôi liên quốc gia năm 1993.

       1  2 of 2