Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Bàn thêm về khái niệm vi phạm hành chính / Đinh Phan Quỳnh // Luật sư Việt Nam. Số 4/2016, tr. 4 - 6.Đề cập các loại vi phạm pháp luật. Tìm hiểu khái niệm, đặc điểm của khái niệm vi phạm hành chính. Đưa ra những quan niệm khác nhau của các nhà nghiên cứu về khái niệm này.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
4
Bàn về quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối với người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật / Cao Vũ Minh, Nguyễn Hoàng Yến // Khoa học pháp lý. Số 6/2015, tr. 12 - 18.Phân tích nội dung, tính chất của quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Đề xuất giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị áp dụng các biện pháp này.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bàn về vi phạm hợp đồng kinh tế và lợi dụng hợp đồng kinh tế để phạm tội / Phan Công Tuy, Nguyễn Ngọc Hà // Kiểm sát. Số 11/2005, tr. 28 - 30.Các tác giả đã phân tích khái niệm hợp đồng kinh tế và lợi dụng hợp đồng kinh tế để vi phạm pháp luật; đã đề xuất một số giải pháp, như: xác định phòng, chống thủ đoạn lợi dụng hợp đồng kinh tế để vi phạm pháp luật là nhiệm vụ của các cơ quan bảo vệ pháp luật; xác định trọng tâm của việc phòng, chống là lĩnh vực sản xuất kinh doanh; cần thiết có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng; chống cả hai khuynh hướng "hình sự hoá" và "kinh tế hoá" trong quá trình xử lý các vi phạm pháp luật; hoàn thiện pháp luật về hợp đồng
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 19