Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bàn về cơ chế phối hợp theo dõi thi hành pháp luật / Nguyễn Quốc Hoàn // Dân chủ và Pháp luật. 2018. - Số 11, tr. 15 - 20.
https://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/thi-hanh-phap-luat.aspx?ItemID=516Nêu sự cần thiết của việc phối hợp theo dõi thi hành pháp luật; thực trạng phối hợp theo dõi thi hành pháp luật ở nước ta hiện nay và một số kiến nghị.
Đầu mục:0

2
3
4
5
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 18