Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
A student’s guide to mediation and the law / Nancy H. Rogers, Richard A. Salem

New York : M. Bender, 1987
xi, 302 p. ; 28 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Alternative dispute resolution : a lawyer's guide to mediation and other forms of dispute resolution / Alexander H. Bevan

London : Sweet & Maxwell, 1992
xiii, 128 p. ; 22 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
An introduction to transitional justice / Edited by Olivera Simić

Abingdon, Oxon ; Routledge, 2017
xvii, 313 p. : illustrations ; 24 cm.


Đầu mục:1

4
Bàn về chế định hòa giải trong Luật Hình sự khi giải quyết vụ án khởi tố theo yêu cầu của người bị hại / Nguyễn Quang Thái // Pháp luật và thực tiễn. 2019. – Số 41, tr. 87-94.
Phân tích chế định hòa giải trong Luật Hình sự khi giải quyết vụ án khởi tố theo yêu cầu của người bị hại; lí do Bộ Luật Tố tụng hình sự cần cụ thể hóa hoạt động hòa giải về căn cứ, nội dung thẩm quyền và tính hợp pháp.

5
Bàn về một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hòa giải trong tố tụng dân sự / Lê Anh Sơn // Tòa án nhân dân. Số 6/2018, tr. 29 - 33.
Kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện chế định hòa giải trong tố tụng dân sự Việt Nam: Tăng cường và đảm bảo nguyên tắc hòa giải trong tố tụng dân sự; hoàn thiện pháp luật về án phí trong trường hợp hòa giải thành trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục hòa giả; chủ thể tiến hành hòa giải; nâng cao nhận thức của thẩm phán và những người tiến hành tố tụng và tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
Đầu mục:0
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 21