Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
3
Đại hội III của Đảng với việc xác định mối quan hệ giữa hai chiến lược cách mạng / Lê Thanh Huế // Lịch sử Đảng. Số 4/2016, tr. 78 - 81.Nêu từ năm 1954, cách mạng Việt Nam bước vào một thời kỳ mới, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng XHCN. Miền Nam tiếp tục tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong bối cảnh đó, cùng với quá trình xây dựng đường lối cách mạng miền Nam, Đảng đã từng bước phát triển tư duy về mối quan hệ giữa hai chiến lược cách mạng, lãnh đạo cả nước vượt qua thách thức, thực hiện mục tiêu chung là độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đi lên CNXH.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Đường cách mệnh - Giá trị lý luận và thực tiễn / Chủ biên: Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Minh Khoa ; Đinh Bá Âu ... [et al.]
Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018
374 tr. ; 21 cm.

Tập hợp gần 30 bài viết đề cập đến hoàn cảnh ra đời, nội dung cơ bản và những giá trị về mặt lí luận và thực tiễn của tác phẩm “Đường cách mệnh” đối với công cuộc đổi mới đất nước của Việt Nam hiện nay.
Đầu mục:3

5
Đường cách mệnh / Nguyễn Ái Quốc
Hà Nội : Sự thật, 1982
140 tr. ; 19 cm.

Tập hợp những bài giảng của Bác về quan điểm của Người trong thời kỳ chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức tiến tới việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đặt cơ sở tư tưởng cho đường lối của cách mạng Việt Nam
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6 of 6