Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Câu hỏi và bài tập triết học :. chủ nghĩa duy vật biện chứng. Tập 2 :

Hà Nội : Sách giáo khoa Mác-Lênin, 1986
238 tr. ; 19 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Câu hỏi và bài tập triết học :. chủ nghĩa duy vật biện chứng. Tập 3 :

Hà Nội : Sách giáo khoa Mác-Lênin, 1987
266 tr. ; 19 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Đổi mới giảng dạy triết học Mác - Lê-nin ở các trường đại học theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII / Trần Thị Điểu // Cộng sản. 2018. – Số 12, tr. 77-81.
Phân tích sự cần thiết phải đổi mới phương pháp giảng dạy triết học Mác - Lênin ở các trường đại học. Từ đó đề ra những giải pháp đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy theo đúng tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII.
Đầu mục:0
4
Giáo trình Triết học Mác - Lênin : dùng trong các trường đại học, cao đẳng / Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Chủ biên: Nguyễn Hữu Vui, Nguyễn Ngọc Long ; Vũ Tình, ... [et al.]

Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2004
521 tr. ; 20,5 cm.
Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đầu mục:1213 (Lượt lưu thông:9758) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo trình triết học Mác- LêNin / Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia. Các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ; Nguyễn Duy Quý trưởng ban ; Dương Phú Hiệp phó trưởng ban ; Nguyễn Trọng Chuẩn,...[et.al.]

Hà nội : Chính trị Quốc gia, 2002
671 tr. ; 20,5 cm.
Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia. Các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đầu mục:97 (Lượt lưu thông:815) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5 of 5