Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chế định nguyên thủ quốc gia ở các nhà nước tư sản / Thái Vĩnh Thắng // Nhà nước và Pháp luật. Số 2/1996, tr. 13 - 18.
Tìm hiểu vị trí, vai trò của nguyên thủ quốc gia ở các nhà nước tư sản. Phân tích quyền hạn của nguyên thủ quốc gia trong các lĩnh vực như: quản lý nhà nước, lập pháp, đối ngoại, tư pháp...
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
3
4
5
       1  2  3 of 3