Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Cải cách hành chính ngành tư pháp / Trương Khánh Hoàn // Quản lý nhà nước. Số 7/2000, tr. 25.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Cải cách thủ tục hành chính ngành Tư pháp phục vụ theo nhu cầu của người dân và doanh nghiệp / Võ Đình Toàn ... [et al.] // Thông tin Khoa học Pháp lý. 2019. - Số chuyên đề 5, tr. 4-52.
Nêu một số vấn đề lí luận về thủ tục hành chính và thủ tục hành chính trong ngành Tư pháp, thực trạng thực hiện thủ tục hành chính trong ngành Tư pháp và để xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện thủ tục hành chính của Bộ, ngành Tư pháp.

4
5
       1  2  3  4 of 4