Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ bạo lực gia đình đối với phụ nữ các tỉnh miền núi phía Bắc / Đỗ Ngọc Khanh // Tâm lý học. Số 8/2017, tr. 29 - 42
Nêu tỷ lệ phụ nữ các tỉnh miền núi phía Bắc bị bạo lực gia đình khá cao và cao hơn so với tỷ lệ phụ nữ trong cả nước. Nghiên cứu 622 phụ nữ tuổi trung bình 40,75 ở các tỉnh miền núi phía Bắc nhằm làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến bạo lực gia đình. Kết quả cho thấy, dân tộc, trình độ học vấn, điều kiện kinh tế, nghề nghiệp, người sống cùng gia đình, nơi gặp gỡ và làm quen trước hôn nhân, lý do kết hôn là những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ bạo lực gia đình với họ.
Đầu mục:0
2
3
Các yếu tố ảnh hưởng và điều kiện đảm bảo sự tham gia của người dân trong quản lý công / Nguyễn Trọng Bình, Nguyễn Trung Tín // Tổ chức nhà nước. 2019. - Số 2, tr. 56–61.
Bài viết trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của người dân trong quản lí công: yếu tố kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, thể chế pháp luật và cơ chế tham gia; điều kiện đảm bảo sự tham gia trong quản lí công: tính "mở" của cơ quan hành chính, đạo đức, vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức, tư cách và tinh thần công dân là điều kiện để đảm bảo sự tham gia của người dân,...
Đầu mục:0
4
Một số yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhân sự nữ / Nguyễn Thị Ngọc Phượng // Quản lí nhà nước. 2019. – Số 3, tr. 27-31.
Nêu khái niệm quản lí nhân sự; tầm quan trọng và tỉ lệ nhân sự nữ trong các cơ quan nhà nước ở Việt Nam. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lí nhân sự nữ ở nước ta hiện nay.

5
       1 of 1