Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Một số giải pháp góp phần đấu tranh phòng, chống các hành vi kinh doanh trái phép ở Việt Nam hiện nay / Trần Mạnh Đạt // Nhà nước và Pháp luật. Số 10/2006, tr. 32 - 41.
Trên cơ sở nhận định về thực trạng, nguyên nhân của tội kinh doanh trái phép ở nước ta trong giai đoạn vừa qua, tác giả xây dựng nhiều giải pháp khác nhau để đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này trên thực tiễn. Các giải pháp được tác giả phân thành nhiều nhóm, như: nhóm giải pháp kinh tế - xã hội; nhóm giải pháp về quản lý; nhóm giải pháp về chính sách, pháp luật; nhóm giải pháp về phát hiện, xử lý vi phạm, tội phạm; nhóm giải pháp về phổ biến, tuyên truyền pháp luật
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1