Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
"Tự thú" khác "đầu thú" / Đinh Văn Quế // Luật sư Việt Nam. Số 11/2015, tr. 41 - 45.Phân tích những vấn đề liên quan đến tình tiết người phạm tội "tự thú" và "đầu thú". Chỉ ra những bất cập trong quy định của pháp luật hình sự về vấn đề này và đề xuất kiến nghị hoàn thiện nhằm tạo công cụ cho việc truy cứu trách nhiệm hình sự, quyết định hình phạt được áp dụng thống nhất.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
3
Một số vấn đề về miễn trách nhiệm hình sự / Đinh Văn Quế // Toà án nhân dân. Số 1/2007, tr. 40 - 44.Phân tích làm rõ những trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự bao gồm: do sự chuyển biến của tình hình, người phạm tội chủ động ngăn chặn hậu quả của tội phạm, người phạm tội tự thú trước khi hành vi phạm tội bị phát giác
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1