Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
"Tự thú" khác "đầu thú" / Đinh Văn Quế // Luật sư Việt Nam. Số 11/2015, tr. 41 - 45.Phân tích những vấn đề liên quan đến tình tiết người phạm tội "tự thú" và "đầu thú". Chỉ ra những bất cập trong quy định của pháp luật hình sự về vấn đề này và đề xuất kiến nghị hoàn thiện nhằm tạo công cụ cho việc truy cứu trách nhiệm hình sự, quyết định hình phạt được áp dụng thống nhất.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bàn về tình tiết "Đầu thú" / Trần Đức Dương // Toà án nhân dân. Số 14/2008, tr. 30, 33.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
4
5
Tình tiết "Đầu thú" / Nguyễn Thị Ngọc Phượng // Toà án nhân dân. Số 21/2008, tr. 30, 32.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2 of 2