Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình Lí luận nhà nước và pháp luật / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Lê Minh Tâm, Nguyễn Minh Đoan ; Nguyễn Văn Động, ... [et al.]

Hà Nội : Công an nhân dân, 2010
527 tr. ; 22 cm.
Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đầu mục:22 (Lượt lưu thông:25) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Hoàn thiện các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật // Nghiên cứu lập pháp. 2019. - Số 1, tr. 22-28.
http://www.lapphap.vn/Pages/anpham/xemchitiet.aspx?ItemID=65Bài viết nêu một số bất cập, vướng mắc của các qui định trong Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật năm 2015. Từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các qui định của Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật: về khái niệm, hệ thống văn bản pháp luật, thời điểm văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực,...
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Pháp luật từ góc độ hiệu quả / Nguyễn Minh Đoan // Luật học. Số 5/1995, tr. 3 - 5, 60.
Bài viết đề cập đến việc đánh giá hiệu quả pháp luật. Để đánh giá hiệu quả pháp luật không chỉ xác định mục đích mong muốn đạt được khi ban hành qui phạm mà còn phải xác định được kết quả thực tế đạt được có tác động của qui phạm pháp luật
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
4
Quan niệm của Nhật Bản về Luật Dân sự / Nguyễn Văn Cương // Nghiên cứu lập pháp. 2001. - Số 6, tr. 77-80.
http://lapphap.vn/Pages/anpham/xemchitiet.aspx?ItemID=55Nghiên cứu về nền tảng lí luận Luật Dân sự của Nhật Bản với hai nội dung mấu chốt: quan niệm về tính chất của Luật Dân sự và vị trí của các qui phạm pháp luật dân sự trong hệ thống pháp luật.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật / Đồng Ngọc Ba chủ biên ; Hoàng Xuân Hoan ... [et al.]

Hà Nội : Tư pháp, 2017
239 tr. : minh họa ; 24 cm.

Trình bày những qui định chung về xây dựng bộ pháp điển; qui trình thực hiện pháp điển theo đề mục; kĩ thuật thực hiện pháp điển; việc pháp điển, cập nhật qui phạm pháp luật mới và bổ sung chủ đề, đề mục mới. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm pháp điển hệ thống qui phạm pháp luật.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2 of 2