Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bộ luật Hình sự năm 2015 với việc nội luật hóa các quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên / Nguyễn Anh Tuấn // Kiểm sát. Số 8/2016, tr. 51 - 57.
Nghiên cứu các quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015 thể hiện sự nội luật hóa điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, gồm: quy định về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; quyền trẻ em; phòng chống buôn bán người; chống bắt cóc con tin; chống rửa tiền; chống tham nhũng; chống tra tấn và trừng phạt vô nhân đạo; quyền con người.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
3
Một số khuyến nghị với cơ quan có thẩm quyền trong chuyển hóa các quy định của FTA vào nội luật / Nguyễn Hòa // Pháp lý. 2019. – Kỳ phát hành đầu tháng 3/2019, tr. 30-34.
Phân tích thực trạng, khó khăn, thách thức của việc nội luật hóa các cam kết của Việt Nam trong Hiệp định thương mại tự do (FTA). Đề xuất các biện pháp khắc phục khó khăn và nâng cao hiệu quả hoạt động chuyển hóa các qui định của FTA vào nội luật.
Đầu mục:0
4
Một số thách thức khi thực thi các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới của Việt Nam từ việc chuyển hóa điều ước vào pháp luật trong nước / Nguyễn Ngọc Hà // Khoa học pháp lý. 2019. - Số 3, tr. 16–28.
Phân tích một số thách thức đối với Việt Nam khi chuyển hóa các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) nói chung và các FTA thế hệ mới nói riêng vào nội luật.
Đầu mục:0
5
Những nội dung mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 / Công Vinh // Kiểm sát. Số 2/2016, tr. 22 - 25, 35.
Giới thiệu những nội dung mới của Bộ luật Hình sự năm 2015, bao gồm: bổ sung quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại; bãi bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội phạm, mở rộng đối tượng không bị áp dụng hình phạt tử hình và không thi hành án tử hình; khắc phục những bất cập trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; nội luật hóa điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3 of 3