Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Áp dụng ủy quyền lập pháp để thực hiện quyền lập pháp và hoàn thiện hệ thống pháp luật ở Việt Nam / Tô Văn Hòa, ... [et al.] // Thông tin Khoa học Pháp lý. Số chuyên đề 4/2016, tr. 1 - 44.
Trình bày lý luận chung về ủy quyền lập pháp: khái niệm, tính tất yếu, tiêu chí, nguyên tắc của ủy quyền lập pháp; nhu cầu, khái niệm, các cơ chế kiểm soát ủy quyền lập pháp; cơ sở áp dụng, cơ chế thực hiện ủy quyền lập pháp ở Việt Nam.
Đầu mục:0
2
Kinh nghiệm của Cộng hòa Liên bang Đức về ủy quyền lập pháp / Lương Minh Tuân // Nghiên cứu lập pháp. Số 1/2015, tr. 59 - 64.
http://lapphap.vn/Pages/anpham/xemchitiet.aspx?ItemID=114Trình bày vấn đề quyền lập pháp theo Hiến pháp Cộng hòa liên bang Đức; ủy quyền lập pháp cho hành pháp; các yêu cầu đặt ra đối với việc xây dựng quy phạm ủy quyền lập pháp; chủ thể ủy quyền lập pháp có thể ủy quyền tiếp; các quyền tham gia trong việc ban hành sắc luật; việc tham gia của Quốc hội liên bang; sự đồng ý của Hội đồng liên bang và một số nhận xét và kinh nghiệm cho Việt Nam.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
4
Ủy quyền lập pháp - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : sách chuyên khảo / Tô Văn Hòa, Nguyễn Hải Ninh

Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017
252 tr. ; 21 cm.

Trình bày những vấn đề lý luận về ủy quyền lập pháp. Nghiên cứu ủy quyền lập pháp ở một số quốc gia và cơ chế thực hiện ủy quyền lập pháp trong điều kiện của Việt Nam.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2)

5
Ủy quyền lập pháp trong cơ chế phân công, phối hợp, kiểm soát việc thực hiện quyền lập pháp / Trần Ngọc Đường // Nghiên cứu lập pháp. 2018. - Số 22, tr. 3-9.
http://www.lapphap.vn/Pages/anpham/chitietanpham.aspx?ItemID=59Trình bày vấn đề ủy quyền lập pháp ở nước ta, đánh giá mặt tích cực, hạn chế của ủy quyền lập pháp trong cơ chế phân công, phối hợp, kiểm soát việc thực hiện quyền lập pháp. Đề xuất một số giải pháp khắc phục hạn chế của ủy quyền lập pháp.
Đầu mục:0

       1  2 of 2