Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Tort law : a modern perspective / Keith N. Hylton

New York, NY : Cambridge University Press, 2016
vi, 457 p. : ill. ; 24 cm.


Đầu mục:1

2
Torts in a nutshell / by Edward J. Kionka

St. Paul, Minn. : West Pub. Co., 1992
xxv, 449 p. ; 19 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Torts in a nutshell : injuries to persons and property / by Edward J. Kionka

St. Paul, Minn : West Pub. Co, 1977
xxviii, 434 p. ; 23 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1