Luận văn, Luận án
34(V)311.6 HƯ - H 2023
Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của hải quan Việt Nam :

BBK 34(V)311.6
Tác giả CN Hứa, Thị Hồng
Nhan đề Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của hải quan Việt Nam : luận án tiến sĩ Luật học / Hứa Thị Hồng ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Vũ Thị Hải Yến, TS. Nguyễn Như Quỳnh
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 312 tr. : minh hoạ ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu những vấn đề lí luận về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của hải quan Việt Nam; từ đó đưa ra định hướng, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này.
Thuật ngữ chủ đề Luật Dân sự-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Kiểm tra hải quan-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Quyền sở hữu trí tuệ-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Từ khoá Kiểm soát hàng hoá
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 013577-8
000 00000nam#a2200000ua#4500
001101061
0023
0047CEF1E43-A6D1-4875-AB22-47555FF4A5D1
005202311201628
008231114s2023 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20231120162402|bhiennt|c20231117083237|dluongvt|y20231114144309|zluongvt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)311.6|bHƯ - H 2023
1001 |aHứa, Thị Hồng
24510|aBảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của hải quan Việt Nam : |bluận án tiến sĩ Luật học / |cHứa Thị Hồng ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Vũ Thị Hải Yến, TS. Nguyễn Như Quỳnh
260 |aHà Nội, |c2023
300 |a312 tr. : |bminh hoạ ; |c28 cm.
502 |aLuận án tiến sĩ Luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự : 9 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2023
504 |aPhụ lục: tr. 204 - 312
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 189 - 203
520 |aNghiên cứu những vấn đề lí luận về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của hải quan Việt Nam; từ đó đưa ra định hướng, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này.
650 4|aLuật Dân sự|2Bộ TKLH
650 4|aKiểm tra hải quan|2Bộ TKLH
650 4|aQuyền sở hữu trí tuệ|2Bộ TKLH
650 4|aXâm phạm quyền sở hữu trí tuệ|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
653 |aKiểm soát hàng hoá
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 013577-8
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanan/2023/huathihong/ahuathihongthumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d2
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 013578 Đọc sinh viên 34(V)311.6 HƯ - H 2023 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 013577 Đọc sinh viên 34(V)311.6 HƯ - H 2023 Luận án, luận văn 1
  1 of 1