TL Hội nghị, hội thảo
34(V)24(05) PHA 2023
Pháp luật và thực tiễn về cấp, điều chỉnh và huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất :

BBK 34(V)24(05)
Hội nghị, hội thảo Toạ đàm khoa học Pháp luật và thực tiễn về cấp, điều chỉnh và huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Nhan đề Pháp luật và thực tiễn về cấp, điều chỉnh và huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất : kỷ yếu toạ đàm khoa học cấp Khoa / Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Pháp luật Hành chính - Nhà nước
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 36 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu pháp luật và thực tiễn về cấp, điều chỉnh và huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thuật ngữ chủ đề Quyền sở hữu tài sản-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Luật Đất đai-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Quyền sở hữu nhà ở-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênHT(1): DSVHT 000722
Tệp tin điện tử http://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieuhoinghihoithao/capkhoa/2023/phapluatvathuctienvecapdieuchinhvahuygiaychungnhanquyensudungdat/aphapluatvathuctienvecapdieuchinhvahuygiaychungnhanquyensudungdatthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
001101062
0025
004DE0035CD-0A09-4711-9012-C2C5320E2F03
005202311271407
008231115s2023 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20231127140435|bchiqpl|c20231116145513|dluongvt|y20231115084220|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)24(05)|bPHA 2023
1112 |aToạ đàm khoa học Pháp luật và thực tiễn về cấp, điều chỉnh và huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất|cHà Nội|d2023
24510|aPháp luật và thực tiễn về cấp, điều chỉnh và huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất : |bkỷ yếu toạ đàm khoa học cấp Khoa / |cTrường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Pháp luật Hành chính - Nhà nước
260 |aHà Nội, |c2023
300 |a36 tr. ; |c28 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: cuối bài tham luận
520 |aTập hợp các bài tham luận nghiên cứu pháp luật và thực tiễn về cấp, điều chỉnh và huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
650 4|aQuyền sở hữu tài sản|2Bộ TKLH
650 4|aLuật Đất đai|2Bộ TKLH
650 4|aQuyền sở hữu nhà ở|2Bộ TKLH
650 4|aGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất|2Bộ TKLH
650 4|aCấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cHT|j(1): DSVHT 000722
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieuhoinghihoithao/capkhoa/2023/phapluatvathuctienvecapdieuchinhvahuygiaychungnhanquyensudungdat/aphapluatvathuctienvecapdieuchinhvahuygiaychungnhanquyensudungdatthumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d2
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aHT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVHT 000722 Đọc sinh viên 34(V)24(05) PHA 2023 Kỷ yếu hội thảo 1
  1 of 1