TL Hội nghị, hội thảo
34(V)013(05) QUA 2023
Quản trị nhà nước trong bối cảnh chuyển đổi số :

BBK 34(V)013(05)
Hội nghị, hội thảo Hội thảo Quản trị nhà nước trong bối cảnh chuyển đổi số
Nhan đề Quản trị nhà nước trong bối cảnh chuyển đổi số : kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 259 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu vấn đề quản trị nhà nước trong bối cảnh chuyển đổi số, gồm: lí luận về quản trị nhà nước tốt và việc áp dụng nguyên tắc quản trị nhà nước tốt ở Việt Nam, vai trò của quản trị nhà nước tốt trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vai trò của quản trị nhà nước trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay,...
Thuật ngữ chủ đề Nhà nước-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Lí luận nhà nước pháp luật-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Quản trị nhà nước-Bộ TK KHXH&NV
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Từ khoá Chuyển đổi số
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênHT(1): DSVHT 000720
Tệp tin điện tử http://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieuhoinghihoithao/captruong/2023/quantrinhanuoctrongboicanhchuyendoiso/aquantrinhanuoctrongboicanhchuyendoisothumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
001101064
0025
004DA390200-D4C2-410A-B139-89374DBC8436
005202311270940
008231115s2023 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20231127093814|bchiqpl|c20231116145958|dluongvt|y20231115110543|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)013(05)|bQUA 2023
1112 |aHội thảo Quản trị nhà nước trong bối cảnh chuyển đổi số|cHà Nội|d2023
24510|aQuản trị nhà nước trong bối cảnh chuyển đổi số : |bkỷ yếu hội thảo khoa học cấp Trường / |cTrường Đại học Luật Hà Nội
260 |aHà Nội, |c2023
300 |a259 tr. ; |c28 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: cuối bài tham luận
520 |aTập hợp các bài tham luận nghiên cứu vấn đề quản trị nhà nước trong bối cảnh chuyển đổi số, gồm: lí luận về quản trị nhà nước tốt và việc áp dụng nguyên tắc quản trị nhà nước tốt ở Việt Nam, vai trò của quản trị nhà nước tốt trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vai trò của quản trị nhà nước trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay,...
650 4|aNhà nước|2Bộ TKLH
650 4|aLí luận nhà nước pháp luật|2Bộ TKLH
650 4|aQuản trị nhà nước|2Bộ TK KHXH&NV
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
653|aChuyển đổi số
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cHT|j(1): DSVHT 000720
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieuhoinghihoithao/captruong/2023/quantrinhanuoctrongboicanhchuyendoiso/aquantrinhanuoctrongboicanhchuyendoisothumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d2
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aHT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVHT 000720 Đọc sinh viên 34(V)013(05) QUA 2023 Kỷ yếu hội thảo 1
  1 of 1