Đề tài khoa học
378(V)(05) NGH 2023
Nghiên cứu xây dựng mô hình cuộc thi khoa học pháp lý dành cho sinh viên các cơ sở đào tạo luật, do Trường Đại học Luật Hà Nội chủ trì :

BBK 378(V)(05)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Nghiên cứu xây dựng mô hình cuộc thi khoa học pháp lý dành cho sinh viên các cơ sở đào tạo luật, do Trường Đại học Luật Hà Nội chủ trì : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Sơn Tùng chủ nhiệm đề tài ; Đậu Công Hiệp thư ký đề tài ; Trần Ngọc Mai ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 173 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày cơ sở lí luận, pháp lí và thực tiễn về việc tổ chức cuộc thi khoa học pháp lí dành cho sinh viên các cơ sở đào tạo luật do Trường Đại học Luật Hà Nội chủ trì. Nghiên cứu kinh nghiệm triển khai một số cuộc thi nghiên cứu khoa học ở Việt Nam và các quốc gia trên thế giới; từ đó đưa ra kiến nghị về kế hoạch và thể lệ cuộc thi nghiên cứu khoa học pháp lí dành cho sinh viên. Tập hợp 3 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.
Thuật ngữ chủ đề Sinh viên-Bộ TK KHXH&NV
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục đại học-Bộ TK KHXH&NV
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu khoa học-Bộ TK KHXH&NV
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Từ khoá Trường Đại học Luật Hà Nội
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Sơn Tùng, ThS.
Tác giả(bs) CN Đậu, Công Hiệp, ThS.
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênDKH(1): DSVDKH 000688
Tệp tin điện tử http://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/detaikhoahoc/captruong/2023/nguyensontung/anguyensontungthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
001101069
0024
0042ACF3D80-B86F-423D-B883-CEFC33A025DC
005202311281422
008231115s2023 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20231128141833|bhiennt|c20231117081951|dluongvt|y20231115151954|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a378(V)(05)|bNGH 2023
1102 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aNghiên cứu xây dựng mô hình cuộc thi khoa học pháp lý dành cho sinh viên các cơ sở đào tạo luật, do Trường Đại học Luật Hà Nội chủ trì : |bđề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / |cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Sơn Tùng chủ nhiệm đề tài ; Đậu Công Hiệp thư ký đề tài ; Trần Ngọc Mai ... [et al.]
260 |aHà Nội, |c2023
300 |a173 tr. ; |c28 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 88 - 93
520|aTrình bày cơ sở lí luận, pháp lí và thực tiễn về việc tổ chức cuộc thi khoa học pháp lí dành cho sinh viên các cơ sở đào tạo luật do Trường Đại học Luật Hà Nội chủ trì. Nghiên cứu kinh nghiệm triển khai một số cuộc thi nghiên cứu khoa học ở Việt Nam và các quốc gia trên thế giới; từ đó đưa ra kiến nghị về kế hoạch và thể lệ cuộc thi nghiên cứu khoa học pháp lí dành cho sinh viên. Tập hợp 3 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.
650 4|aSinh viên|2Bộ TK KHXH&NV
650 4|aGiáo dục đại học|2Bộ TK KHXH&NV
650 4|aNghiên cứu khoa học|2Bộ TK KHXH&NV
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
653 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
7001 |aNguyễn, Sơn Tùng|cThS.|eChủ nhiệm đề tài
7001 |aĐậu, Công Hiệp|cThS.|eThư kí đề tài
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cDKH|j(1): DSVDKH 000688
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/detaikhoahoc/captruong/2023/nguyensontung/anguyensontungthumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d2
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aDKH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVDKH 000688 Đọc sinh viên 378(V)(05) NGH 2023 Báo cáo khoa học 1
  1 of 1