Đề tài khoa học
158.9(05) MÔI 2023
Mối liên hệ giữa thái độ đối với tham nhũng và quan niệm về "lộc" ở người Việt :

BBK 158.9(05)
BBK ĐTCB.18/22 - ĐHLHN
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Mối liên hệ giữa thái độ đối với tham nhũng và quan niệm về "lộc" ở người Việt : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chu Văn Đức chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Thị Hà thư kí đề tài ; Phan Thị Mai Hương
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 171 tr. : minh hoạ ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lí luận, phương pháp và tổ chức nghiên cứu thực tiễn mối liên hệ giữa thái độ với tham nhũng và quan niệm về "lộc" ở người Việt. Nghiên cứu thực trạng quan niệm về lộc, thái độ đối với tham nhũng, mối liên hệ giữa quan niệm về lộc và thái độ đối với tham nhũng ở người Việt; từ đó đưa ra kiến nghị về vấn đề giáo dục, phòng chống tham nhũng. Tập hợp 4 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.
Thuật ngữ chủ đề Tham nhũng-Bộ TK KHXH&NV
Thuật ngữ chủ đề Tâm lí học-Bộ TK KHXH&NV
Thuật ngữ chủ đề Thái độ-Bộ TK KHXH&NV
Tác giả(bs) CN Chu, Văn Đức, TS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hà, ThS.
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênDKH(1): DSVDKH 000687
Tệp tin điện tử http://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/detaikhoahoc/captruong/2023/chuvanduc/achuvanducthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
001101070
0024
00470C97707-CEA0-4209-AC79-8968D43DBA17
005202311281051
008231115s2023 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20231128104736|bhiennt|c20231117082144|dluongvt|y20231115160921|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a158.9(05)|bMÔI 2023
088 |aĐTCB.18/22 - ĐHLHN
1102 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aMối liên hệ giữa thái độ đối với tham nhũng và quan niệm về "lộc" ở người Việt : |bđề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / |cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Chu Văn Đức chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Thị Hà thư kí đề tài ; Phan Thị Mai Hương
260 |aHà Nội, |c2023
300 |a171 tr. : |bminh hoạ ; |c28 cm.
504 |aPhụ lục: cuối báo cáo tổng hợp
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 71 - 74
520 |aTrình bày một số vấn đề lí luận, phương pháp và tổ chức nghiên cứu thực tiễn mối liên hệ giữa thái độ với tham nhũng và quan niệm về "lộc" ở người Việt. Nghiên cứu thực trạng quan niệm về lộc, thái độ đối với tham nhũng, mối liên hệ giữa quan niệm về lộc và thái độ đối với tham nhũng ở người Việt; từ đó đưa ra kiến nghị về vấn đề giáo dục, phòng chống tham nhũng. Tập hợp 4 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.
650 4|aTham nhũng|2Bộ TK KHXH&NV
650 4|aTâm lí học|2Bộ TK KHXH&NV
650 4|aThái độ|2Bộ TK KHXH&NV
7001 |aChu, Văn Đức|cTS.|eChủ nhiệm đề tài
7001 |aNguyễn, Thị Hà|cThS.|eThư kí đề tài
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cDKH|j(1): DSVDKH 000687
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/detaikhoahoc/captruong/2023/chuvanduc/achuvanducthumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d2
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aDKH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVDKH 000687 Đọc sinh viên 158.9(05) MÔI 2023 Báo cáo khoa học 1
  1 of 1