Đề tài khoa học
34(V)21(05) PHA 2023
Pháp luật về tài chính vi mô ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện :

BBK 34(V)21(05)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Pháp luật về tài chính vi mô ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Yến chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Thu Trang thư ký đề tài ; Nguyễn Mai Anh ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội,2023
Mô tả vật lý 195 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày khái quát về tài chính vi mô và pháp luật về tài chính vi mô. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về tài chính vi mô ở Việt Nam; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. Tập hợp 5 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.
Thuật ngữ chủ đề Luật Ngân hàng-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Tài chính vi mô-Bộ TK KHXH&NV
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thu Trang, ThS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Yến, TS.
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênDKH(1): DSVDKH 000686
Tệp tin điện tử http://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/detaikhoahoc/captruong/2023/nguyenngocyen/anguyenngocyenthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
001101071
0024
0049A2F744B-3565-48B1-B60D-AAC21CA70458
005202311290850
008231115s2023 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20231129084628|bhiennt|c20231116170723|dluongvt|y20231115162434|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)21(05)|bPHA 2023
1102 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aPháp luật về tài chính vi mô ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện : |bđề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / |cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Yến chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Thu Trang thư ký đề tài ; Nguyễn Mai Anh ... [et al.]
260 |aHà Nội,|c2023
300 |a195 tr. ; |c28 cm.
504 |aPhụ lục: cuối báo cáo tổng hợp
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 160 - 166
520 |aTrình bày khái quát về tài chính vi mô và pháp luật về tài chính vi mô. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về tài chính vi mô ở Việt Nam; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. Tập hợp 5 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.
650 4|aLuật Ngân hàng|2Bộ TKLH
650 4|aTài chính vi mô|2Bộ TK KHXH&NV
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
7001 |aNguyễn, Thu Trang|cThS.|eThư kí đề tài
7001 |aNguyễn, Ngọc Yến|cTS.|eChủ nhiệm đề tài
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cDKH|j(1): DSVDKH 000686
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/detaikhoahoc/captruong/2023/nguyenngocyen/anguyenngocyenthumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d2
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aDKH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVDKH 000686 Đọc sinh viên 34(V)21(05) PHA 2023 Báo cáo khoa học 1
  1 of 1