Đề tài khoa học
34(V)224(05) TIÊ 2023
Tiền kỹ thuật số quốc gia - Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi mở cho pháp luật Việt Nam :

BBK 34(V)224(05)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Tiền kỹ thuật số quốc gia - Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi mở cho pháp luật Việt Nam :đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường /Trường Đại học Luật Hà Nội ; Phạm Nguyệt Thảo chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Đức Ngọc thư ký đề tài ; Lê Thị Giang, Nguyễn Thuỳ Dung
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 394 tr. : minh hoạ ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày tổng quan về tiền kĩ thuật số quốc gia và pháp luật về tiền kĩ thuật số quốc gia. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về điều chỉnh pháp luật đối với tiền kĩ thuật số quốc gia; từ đó đưa ra kiến nghị gợi mở đối với pháp luật Việt Nam về vấn đề này. Tập hợp 4 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.
Thuật ngữ chủ đề Luật Ngân hàng-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Tiền ảo-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Từ khoá Tiền kĩ thuật số quốc gia
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đức Ngọc, ThS.
Tác giả(bs) CN Phạm, Nguyệt Thảo, ThS.
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênDKH(1): DSVDKH 000685
Tệp tin điện tử http://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/detaikhoahoc/captruong/2023/phamnguyetthao/aphamnguyetthaothumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
001101072
0024
00444240FCA-D4F0-41C3-A121-DE813CC8A2E7
005202311291509
008231115s2023 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20231129150513|bhiennt|c20231116164928|dluongvt|y20231115163638|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)224(05)|bTIÊ 2023
1102 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aTiền kỹ thuật số quốc gia - Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi mở cho pháp luật Việt Nam :|bđề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Phạm Nguyệt Thảo chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Đức Ngọc thư ký đề tài ; Lê Thị Giang, Nguyễn Thuỳ Dung
260 |aHà Nội, |c2023
300 |a394 tr. : |bminh hoạ ; |c28 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 159 - 171
520 |aTrình bày tổng quan về tiền kĩ thuật số quốc gia và pháp luật về tiền kĩ thuật số quốc gia. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về điều chỉnh pháp luật đối với tiền kĩ thuật số quốc gia; từ đó đưa ra kiến nghị gợi mở đối với pháp luật Việt Nam về vấn đề này. Tập hợp 4 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.
650 4|aLuật Ngân hàng|2Bộ TKLH
650 4|aTiền ảo|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
653 |aTiền kĩ thuật số quốc gia
7001 |aNguyễn, Đức Ngọc|cThS.|eThư ký đề tài
7001 |aPhạm, Nguyệt Thảo|cThS.|eChủ nhiệm đề tài
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cDKH|j(1): DSVDKH 000685
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/detaikhoahoc/captruong/2023/phamnguyetthao/aphamnguyetthaothumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d2
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aDKH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVDKH 000685 Đọc sinh viên 34(V)224(05) TIÊ 2023 Báo cáo khoa học 1
  1 of 1