Luận văn, Luận án
34(V)014 TA - KH 2023
Thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay :

BBK 34(V)014
Tác giả CN Tạ, Văn Khôi
Nhan đề Thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay : luận án tiến sĩ Luật học / Tạ Văn Khôi ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Lê Minh Thông, PGS. TS. Vũ Thị Duyên Thuỷ
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 176 tr. : minh hoạ ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu những vấn đề lí luận về thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp. Phân tích thực trạng thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay; từ đó đưa ra quan điểm, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Thuật ngữ chủ đề Khu công nghiệp-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Bảo vệ môi trường-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Thực hiện pháp luật-Bộ TKLH
Thuật ngữ chủ đề Lí luận nhà nước pháp luật-Bộ TKLH
Tên vùng địa lý Việt Nam-Bộ TK KHXH&NV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 013581-2
000 00000nam#a2200000ua#4500
001101439
0023
004E3DFDD63-6DC4-479C-A313-DE69B679BCF1
005202311201417
008231120s2023 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20231120141259|bhiennt|c20231120133630|dhiennt|y20231120112444|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)014|bTA - KH 2023
1001 |aTạ, Văn Khôi
24510|aThực hiện pháp luật bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay : |bluận án tiến sĩ Luật học / |cTạ Văn Khôi ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Lê Minh Thông, PGS. TS. Vũ Thị Duyên Thuỷ
260 |aHà Nội, |c2023
300 |a176 tr. : |bminh hoạ ; |c28 cm.
502 |aLuận án tiến sĩ Luật học. Lý luận và Lịch sử Nhà nước và pháp luật : 9 38 01 06. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2023
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 165 - 176
520 |aNghiên cứu những vấn đề lí luận về thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp. Phân tích thực trạng thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay; từ đó đưa ra quan điểm, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
650 4|aKhu công nghiệp|2Bộ TKLH
650 4|aBảo vệ môi trường|2Bộ TKLH
650 4|aThực hiện pháp luật|2Bộ TKLH
650 4|aLí luận nhà nước pháp luật|2Bộ TKLH
651 4|aViệt Nam|2Bộ TK KHXH&NV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 013581-2
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanan/2023/tavankhoi/atavankhoithumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d2
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aVũ Thị Lương
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 013582 Đọc sinh viên 34(V)014 TA - KH 2023 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 013581 Đọc sinh viên 34(V)014 TA - KH 2023 Luận án, luận văn 1
  1 of 1