• Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 34(V)120(075) GIA 2015
    Nhan đề: Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam /

Kí hiệu phân loại 34(V)120(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam /Trường Đại học Luật Hà Nội ; Trần Minh Hương chủ biên ; Nguyễn Mạnh Hùng,... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản có sửa đổi
Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an Nhân dân,2015
Mô tả vật lý 606 tr. ;22 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung của môn học Luật Hành chính như khái quát về Luật Hành chính và khoa học Luật Hành chính; quy phạm và quan hệ pháp luật hành chính; các nguyên tắc cơ bản của quản lí hành chính nhà nước; thủ tục hành chính, cải cách hành chính... Phân tích cụ thể về quản lí nhà nước trong một số lĩnh vực: hải quan, tài sản nhà nước, dân số và lao động, văn hóa, khoa học và công nghệ.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Luật Hành chính
Từ khóa Giáo trình
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Bích,, TS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Mạnh Hùng,, TS.
Tác giả(bs) CN Bùi, Thị Đào,, TS.
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Hiền,, TS.
Tác giả(bs) CN Trần, Minh Hương,, TS.,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Văn Sao,, ThS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Phúc Thành
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Quang,, TS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Trọng Bình,, ThS.
Tác giả(bs) CN Hoàng, Quốc Hồng,, TS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thủy,, TS.
Giá tiền 85000
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(204): MSVGT 094862-5002, MSVGT 095004-31, MSVGT 095033-61, MSVGT 095669-70, MSVGT 095672-5
Địa chỉ DHLPhân hiệu Đắk LắkGT(2): PHGT 005462-3
000 00000cam a2200000 a 4500
00140923
0021
00443757
005202301091406
008160310s2015 vm| ae 000 0 vie d
0091 0
020 |a9786047206490
039|a20230109140632|bhuent|c20221126161817|dluongvt|y201603101548|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)120(075)|bGIA 2015
1102 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Hành chính Việt Nam /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Trần Minh Hương chủ biên ; Nguyễn Mạnh Hùng,... [et al.]
250 |aTái bản có sửa đổi
260 |aHà Nội :|bCông an Nhân dân,|c2015
300 |a606 tr. ;|c22 cm.
520 |aTrình bày những vấn đề chung của môn học Luật Hành chính như khái quát về Luật Hành chính và khoa học Luật Hành chính; quy phạm và quan hệ pháp luật hành chính; các nguyên tắc cơ bản của quản lí hành chính nhà nước; thủ tục hành chính, cải cách hành chính... Phân tích cụ thể về quản lí nhà nước trong một số lĩnh vực: hải quan, tài sản nhà nước, dân số và lao động, văn hóa, khoa học và công nghệ.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hành chính
653 |aGiáo trình
7001 |aNguyễn, Ngọc Bích,|cTS.
7001 |aNguyễn, Mạnh Hùng,|cTS.
7001 |aBùi, Thị Đào,|cTS.
7001 |aTrần, Thị Hiền,|cTS.
7001 |aTrần, Minh Hương,|cTS.,|eChủ biên
7001 |aHoàng, Văn Sao,|cThS.
7001 |aNguyễn, Phúc Thành
7001 |aNguyễn, Văn Quang,|cTS.
7001 |aNguyễn, Trọng Bình,|cThS.
7001 |aHoàng, Quốc Hồng,|cTS.
7001 |aNguyễn, Thị Thủy,|cTS.
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(204): MSVGT 094862-5002, MSVGT 095004-31, MSVGT 095033-61, MSVGT 095669-70, MSVGT 095672-5
852|aDHL|bPhân hiệu Đắk Lắk|cGT|j(2): PHGT 005462-3
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2015/giaotrinhluathanhchinh2015/bia/biathumbimage.jpg
890|a206|b1030|c0|d0
950 |a85000
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 MSVGT 095675 Mượn sinh viên 34(V)120(075) GIA 2015 Giáo trình 207
2 MSVGT 095674 Mượn sinh viên 34(V)120(075) GIA 2015 Giáo trình 206
3 PHGT 005463 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)120(075) GIA 2015 Giáo trình 206
4 PHGT 005462 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)120(075) GIA 2015 Giáo trình 205
5 MSVGT 095672 Mượn sinh viên 34(V)120(075) GIA 2015 Giáo trình 204
6 MSVGT 095670 Mượn sinh viên 34(V)120(075) GIA 2015 Giáo trình 202
7 MSVGT 095669 Mượn sinh viên 34(V)120(075) GIA 2015 Giáo trình 201
8 MSVGT 095061 Mượn sinh viên 34(V)120(075) GIA 2015 Giáo trình 200
9 MSVGT 095060 Mượn sinh viên 34(V)120(075) GIA 2015 Giáo trình 199
10 MSVGT 095057 Mượn sinh viên 34(V)120(075) GIA 2015 Giáo trình 196