Bài trích
34.62
Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt giấy tờ và vấn đề gia nhập của Việt Nam /
BBK 34.62
Tác giả CN Nguyễn, Hồng Bắc
Nhan đề Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt giấy tờ và vấn đề gia nhập của Việt Nam / Nguyễn Hồng Bắc
Tóm tắt Bài viết giới thiệu những nội dung chính của Công ước La Hay ngày 15/11/1965 về tống đạt ra nước ngoài các giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại; về quá trình gia nhập Công ước và đánh giá những tác động của Công ước đối với Việt Nam.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Tư pháp quốc tế
Từ khóa tự do Tống đạt giấy tờ
Từ khóa tự do Công ước La Hay 1965
Nguồn trích Luật học.Trường Đại học Luật Hà Nội,Số 11/2016, tr. 3 - 11.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00143968
0026
00494415F32-4207-452D-A81E-7DB7FB1EDEF7
005201708310815
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20170831081601|bmaipt|y20170217152701|zmaipt
084 |a34.62
1001 |aNguyễn, Hồng Bắc
245 |aCông ước La Hay năm 1965 về tống đạt giấy tờ và vấn đề gia nhập của Việt Nam / |cNguyễn Hồng Bắc
520 |aBài viết giới thiệu những nội dung chính của Công ước La Hay ngày 15/11/1965 về tống đạt ra nước ngoài các giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại; về quá trình gia nhập Công ước và đánh giá những tác động của Công ước đối với Việt Nam.
653 |aViệt Nam
653 |aTư pháp quốc tế
653 |aTống đạt giấy tờ
653 |aCông ước La Hay 1965
7730 |tLuật học.|dTrường Đại học Luật Hà Nội,|gSố 11/2016, tr. 3 - 11.
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào