Giáo trình
34(V)21(075)
Giáo trình Luật Thuế Việt Nam /
Kí hiệu phân loại 34(V)21(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội.
Nhan đề Giáo trình Luật Thuế Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Phạm Thị Giang Thu chủ biên ; Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Thị Ánh Vân, Vũ Văn Cương
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 10 có sửa đổi, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an Nhân dân,2017
Mô tả vật lý 407 tr. ;21 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thuế Việt Nam, gồm: những vấn đề chung; pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập; pháp luật thuế đối với đất đai; xử lí vi phạm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực thuế.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật Thuế
Từ khóa tự do Thuế thu nhập
Từ khóa tự do Thuế giá trị gia tăng
Từ khóa tự do Thuế tiêu thụ đặc biệt
Môn học Thuế nhập khẩu
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Ánh Vân
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Tuyến
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Giang Thu
Tác giả(bs) CN Vũ, Văn Cương
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145596
0021
004002EA38A-2EFC-475D-A58E-DE429A48746B
005201712210958
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-72-2385-5
039|a20171221095821|blamdv|c20170704142130|dmaipt|y20170704140405|zmaipt
0400 |avie
041 |avm|
084 |a34(V)21(075)
090 |a34(V)21(075)|bGIA 2017
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội.
24510|aGiáo trình Luật Thuế Việt Nam /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Phạm Thị Giang Thu chủ biên ; Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Thị Ánh Vân, Vũ Văn Cương
250 |aTái bản lần thứ 10 có sửa đổi, bổ sung
260 |aHà Nội :|bCông an Nhân dân,|c2017
300 |a407 tr. ;|c21 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thuế Việt Nam, gồm: những vấn đề chung; pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập; pháp luật thuế đối với đất đai; xử lí vi phạm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực thuế.
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aLuật Thuế
653 |aThuế thu nhập
653 |aThuế giá trị gia tăng
653|aThuế tiêu thụ đặc biệt
690 |aThuế nhập khẩu
7001 |aNguyễn, Thị Ánh Vân|cPGS. TS.
7001|aNguyễn, Văn Tuyến|cTS.
7001|aPhạm, Thị Giang Thu|cPGS. TS.|eChủ biên
7001|aVũ, Văn Cương|cTS.
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2017/giaotrinhluatthuevietnam2017/agiaotrinhluatthuevietnamthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào