Giáo trình
34(V)61(075)
Giáo trình Luật Quốc tế /
Kí hiệu phân loại 34(V)61(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội.
Nhan đề Giáo trình Luật Quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Lê Mai Anh chủ biên ; Hoàng Ly Anh ,... [et al.].
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 17 có sửa đổi
Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an Nhân dân,2017
Mô tả vật lý 511 tr. ; cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Quốc tế, bao gồm: khái niệm, nguyên tắc và chủ thể của Luật Quốc tế; Luật Điều ước quốc tế; các vấn đề về dân cư, quyền con người, lãnh thổ trong Luật Quốc tế; Luật Biển quốc tế, Luật Hàng không quốc tế, Luật Vũ trụ quốc tế,…
Từ khóa tự do Luật Quốc tế
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Đỗ, Mạnh Hồng
Tác giả(bs) CN Lê, Mai Anh,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thuận,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Phước Hiệp,
Tác giả(bs) CN Vũ, Đức Long,
Tác giả(bs) CN Chu, Mạnh Hùng,
Tác giả(bs) CN Đoàn, Thành Nhân,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Ly Anh,
Tác giả(bs) CN Lê, Minh Tiến,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồng Thao,
Tác giả(bs) TT Nguyễn, Thị Kim Ngân,
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145652
0021
004D933FC6B-CDF2-45FC-8ACC-2158ED81714D
005201712211010
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786047224012
039|a20171221101007|blamdv|c20170714144901|dmaipt|y20170712155511|zmaipt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)61(075)
090 |a34(V)61(075)|bGIA 2016
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội.
24510|aGiáo trình Luật Quốc tế /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Lê Mai Anh chủ biên ; Hoàng Ly Anh ,... [et al.].
250 |aTái bản lần thứ 17 có sửa đổi
260|aHà Nội :|bCông an Nhân dân,|c2017
300 |a511 tr. ; |ccm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Quốc tế, bao gồm: khái niệm, nguyên tắc và chủ thể của Luật Quốc tế; Luật Điều ước quốc tế; các vấn đề về dân cư, quyền con người, lãnh thổ trong Luật Quốc tế; Luật Biển quốc tế, Luật Hàng không quốc tế, Luật Vũ trụ quốc tế,…
653 |aLuật Quốc tế
653 |aGiáo trình
7001 |aĐỗ, Mạnh Hồng
7001 |aLê, Mai Anh,|cTS.,|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Thị Thuận,|cTS.
7001 |aHoàng, Phước Hiệp,|cPGS. TS.
7001 |aVũ, Đức Long,|cTS.
7001 |aChu, Mạnh Hùng,|cTS.
7001 |aĐoàn, Thành Nhân,|cThS.
7001 |aHoàng, Ly Anh,|cTS.
7001 |aLê, Minh Tiến,|cThS.
7001 |aNguyễn, Hồng Thao,|cTS.
7101 |aNguyễn, Thị Kim Ngân,|cTS.
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2017/giaotrinhluatquocte/agiaotrinhluatquoctethumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào