Giáo trình
30(075)
Tập bài giảng Xã hội học /
Kí hiệu phân loại 30(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Tập bài giảng Xã hội học / Chủ biên: Ngọ Văn Nhân, Đỗ Như Kim
Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an Nhân dân,2011
Mô tả vật lý 364 tr. ;20,5 cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Xã hội học
Tác giả(bs) CN Đỗ, Như Kim,
Tác giả(bs) CN Ngọ, Văn Nhân,
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145690
0021
00444F3D755-B1B2-41D4-9B77-4995E636E6EC
005201712290956
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20171229095618|byenkt|c20171121113925|dyenkt|y20170714140057|zyenkt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a30(075)
090 |a30(075)|bTÂP 2011
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aTập bài giảng Xã hội học /|cChủ biên: Ngọ Văn Nhân, Đỗ Như Kim
260 |aHà Nội :|bCông an Nhân dân,|c2011
300 |a364 tr. ;|c20,5 cm.
653 |aGiáo trình
653 |aXã hội học
7001 |aĐỗ, Như Kim,|cTS.
7001 |aNgọ, Văn Nhân,|cTS.|eChủ biên
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2011/tapbaigiangxahoihoc/atapbaigiangxahoihocthumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào