Sách tham khảo
34(V)015 NG - H 2017
Thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam :
Kí hiệu phân loại 34(V)015
Tác giả CN Nguyễn, Long Hải
Nhan đề Thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam : sách tham khảo / Nguyễn Long Hải
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017
Mô tả vật lý 212 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận về thể chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước, gồm: khái niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung, hình thức, các bộ phận hợp thành thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước; tham khảo thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước của một số nước trên thế giới. Phân tích thực trạng và thực tiễn áp dụng thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay. Đề xuất một số quan điểm và giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Quyền lực nhà nước
Từ khóa tự do Kiểm soát quyền lực nhà nước
Từ khóa tự do Thể chế pháp lý
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLL(10): DSVLL 001465-74
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLL(10): MSVLL 005951-60
000 00000nam#a2200000ua#4500
00147809
0022
00456F12D55-5B55-482C-A8CC-919BF98FC001
005201802081450
008180207s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786045732755|c52000
039|a20180208145044|bhiennt|c20180207104413|dluongvt|y20180207091440|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)015|bNG - H 2017
1001 |aNguyễn, Long Hải|cTS.
24510|aThể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam : |bsách tham khảo / |cNguyễn Long Hải
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2017
300 |a212 tr. ; |c21 cm.
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận về thể chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước, gồm: khái niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung, hình thức, các bộ phận hợp thành thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước; tham khảo thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước của một số nước trên thế giới. Phân tích thực trạng và thực tiễn áp dụng thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay. Đề xuất một số quan điểm và giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước trong giai đoạn hiện nay.
653 |aViệt Nam
653 |aQuyền lực nhà nước
653 |aKiểm soát quyền lực nhà nước
653 |aThể chế pháp lý
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLL|j(10): DSVLL 001465-74
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLL|j(10): MSVLL 005951-60
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2017/chinhtriquocgiasuthat/thechephaplyvekiemsoatquyenlucnhanuocovietnamthumbimage.jpg
890|a20|b8
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVLL 005960 Mượn sinh viên 34(V)015 NG - H 2017 Sách tham khảo 20
2 MSVLL 005959 Mượn sinh viên 34(V)015 NG - H 2017 Sách tham khảo 19
3 MSVLL 005958 Mượn sinh viên 34(V)015 NG - H 2017 Sách tham khảo 18
4 MSVLL 005957 Mượn sinh viên 34(V)015 NG - H 2017 Sách tham khảo 17
5 MSVLL 005956 Mượn sinh viên 34(V)015 NG - H 2017 Sách tham khảo 16
6 MSVLL 005955 Mượn sinh viên 34(V)015 NG - H 2017 Sách tham khảo 15
7 MSVLL 005954 Mượn sinh viên 34(V)015 NG - H 2017 Sách tham khảo 14
8 MSVLL 005953 Mượn sinh viên 34(V)015 NG - H 2017 Sách tham khảo 13
9 MSVLL 005952 Mượn sinh viên 34(V)015 NG - H 2017 Sách tham khảo 12
10 MSVLL 005951 Mượn sinh viên 34(V)015 NG - H 2017 Sách tham khảo 11
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào