Giáo trình
34(V)410(075) GIA 2018
Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam,.

Kí hiệu phân loại 34(V)410(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam,. Phần chung / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên ; Hoàng Văn Hùng, ... [et al.]
Lần xuất bản In lần thứ 24 có sửa đổi, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an nhân dân, 2018
Mô tả vật lý 428 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hình sự Việt Nam (phần chung), gồm: khái niệm, nhiệm vụ, các nguyên tắc cơ bản, nguồn của Luật Hình sự; hiệu lực của Bộ luật Hình sự; các yếu tố của tội phạm, cấu thành tội phạm; các giai đoạn thực hiện tội phạm; trách nhiệm hình sự và hình phạt; quyết định hình phạt; các chế định liên quan đến chấp hành hình phạt…
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Luật Hình sự
Từ khóa Giáo trình
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Sơn,, GS. TS.
Tác giả(bs) CN Hoàng, Văn Hùng,, TS.
Tác giả(bs) CN Trần, Văn Dũng,, TS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Tuyết Mai,, TS.
Tác giả(bs) CN Trương, Quang Vinh,, PGS. TS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Hòa,, GS. TS.,
000 00000nam#a2200000ua#4500
00167370
0021
004D8356102-F905-4450-9C60-1106393C98AE
005201808241528
008180824s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786047231652|c56000
039|a20180824152832|bhiennt|c20180824152608|dhiennt|y20180824133516|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)410(075)|bGIA 2018
1102 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Hình sự Việt Nam,. |pPhần chung / |cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên ; Hoàng Văn Hùng, ... [et al.]
250 |aIn lần thứ 24 có sửa đổi, bổ sung
260 |aHà Nội : |bCông an nhân dân, |c2018
300 |a428 tr. ; |c21 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hình sự Việt Nam (phần chung), gồm: khái niệm, nhiệm vụ, các nguyên tắc cơ bản, nguồn của Luật Hình sự; hiệu lực của Bộ luật Hình sự; các yếu tố của tội phạm, cấu thành tội phạm; các giai đoạn thực hiện tội phạm; trách nhiệm hình sự và hình phạt; quyết định hình phạt; các chế định liên quan đến chấp hành hình phạt…
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hình sự
653 |aGiáo trình
7001 |aLê, Thị Sơn,|cGS. TS.
7001 |aHoàng, Văn Hùng,|cTS.
7001 |aTrần, Văn Dũng,|cTS.
7001 |aNguyễn, Tuyết Mai,|cTS.
7001 |aTrương, Quang Vinh,|cPGS. TS.
7001 |aNguyễn, Ngọc Hòa,|cGS. TS.,|eChủ biên
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2018/giaotrinhluathinhsuvietnamphanchung/agiaotrinhluathinhsuphanchungthumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d2
925 |aG
926 |a0
927 |aSH

Không tìm thấy biểu ghi nào