Sách tham khảo
346.7303 HYL 2016
Tort law :
LCC KF1250
DDC 346.7303
Tác giả CN Hylton, Keith N.
Nhan đề Tort law :a modern perspective /Keith N. Hylton
Thông tin xuất bản New York, NY :Cambridge University Press,2016
Mô tả vật lý vi, 457 p. :ill. ;24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Torts-United States
Từ khóa Mỹ
Từ khóa Bồi thường thiệt hại
Từ khóa Luật Bồi thường thiệt hại
Địa chỉ DHLĐọc giáo viênA(1): GVA 002730
000 02080nam a2200349 a 4500
00167909
0022
0040BFB87FC-4727-4E95-8B5B-3841EC73ED21
005201810111357
008181002s2016 nyua b 001 0 eng
0091 0
020 |a9781107125322|c2235000
039|a20181011135700|bluongvt|c20181011135618|dluongvt|y20181002152856|zhiennt
040 |aDLC|cVN-DHLHNI-TT|dVN-DHLHNI-TT
0410 |aeng
044 |aUS
05000|aKF1250|b.H95 2016
08200|a346.7303|bHYL 2016|223 ed.
1001 |aHylton, Keith N.
24510|aTort law :|ba modern perspective /|cKeith N. Hylton
260 |aNew York, NY :|bCambridge University Press,|c2016
300 |avi, 457 p. :|bill. ;|c24 cm.
504 |aIncludes bibliographical references and index
5050 |aIntroduction -- Policy and tort law -- Evolution of tort law -- Intentional torts -- Theoretical foundations of strict liability -- The reasonable person -- Customs, statutes, and the reasonable person -- Inferring negligence -- Contributory negligence and assumption of risk -- Contributory negligence, comparative negligence, and incentives for care -- Joint and several liability, and vicarious liability -- Factual causation -- Proximate cause -- Duty to rescue and special relationships -- Strict liability : conversion, abnormally dangerous activities, and nuisance -- Defamation -- Products liability -- Damages
650 0|aTorts|zUnited States
653|aMỹ
653|aBồi thường thiệt hại
653|aLuật Bồi thường thiệt hại
852|aDHL|bĐọc giáo viên|cA|j(1): GVA 002730
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengnuocngoai/2018/cdimex/tortlawamodernperspectivethumbimage.jpg
890|a1
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GVA 002730 Đọc giáo viên 346.7303 HYL 2016 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào