Giáo trình
327(075) HO - N 2018
Giáo trình Nhập môn Quan hệ quốc tế /
Kí hiệu phân loại 327(075)
Tác giả CN Hoàng, Khắc Nam
Nhan đề Giáo trình Nhập môn Quan hệ quốc tế /Hoàng Khắc Nam
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội,2018
Mô tả vật lý 251 tr. :minh họa ;24 cm.
Tùng thư Tủ sách Khoa học
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Khoa Quốc tế học
Tóm tắt Trình bày nội dung cơ bản của môn học Quan hệ quốc tế, gồm: những vấn đề lí luận về môn học; chủ thể quan hệ quốc tế; quyền lực trong quan hệ quốc tế; hệ thống quốc tế; công cụ, xung đột, chiến tranh, hợp tác và hội nhập trong quan hệ quốc tế.
Từ khóa Giáo trình
Từ khóa Quan hệ quốc tế
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(10): DSVGT 007767-76
000 00000nam#a2200000ua#4500
00170098
0021
004A1608C50-83C5-4885-8B47-4D1119F65200
005201901241013
008190123s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786049615665|c76000
039|a20190124101320|bluongvt|c20190123140831|dhiennt|y20190107144304|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a327(075)|bHO - N 2018
1001 |aHoàng, Khắc Nam
24510|aGiáo trình Nhập môn Quan hệ quốc tế /|cHoàng Khắc Nam
260 |aHà Nội :|bĐại học Quốc gia Hà Nội,|c2018
300 |a251 tr. :|bminh họa ;|c24 cm.
490 |aTủ sách Khoa học
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Khoa Quốc tế học
520 |aTrình bày nội dung cơ bản của môn học Quan hệ quốc tế, gồm: những vấn đề lí luận về môn học; chủ thể quan hệ quốc tế; quyền lực trong quan hệ quốc tế; hệ thống quốc tế; công cụ, xung đột, chiến tranh, hợp tác và hội nhập trong quan hệ quốc tế.
653 |aGiáo trình
653 |aQuan hệ quốc tế
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(10): DSVGT 007767-76
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2018/nxbdaihocquocgiahanoi/giaotrinhnhapmonquanhequoctethumbimage.jpg
890|a10
911 |aNguyễn Thị Huệ
912|aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVGT 007776 Đọc sinh viên 327(075) HO - N 2018 Giáo trình 10
2 DSVGT 007775 Đọc sinh viên 327(075) HO - N 2018 Giáo trình 9
3 DSVGT 007774 Đọc sinh viên 327(075) HO - N 2018 Giáo trình 8
4 DSVGT 007773 Đọc sinh viên 327(075) HO - N 2018 Giáo trình 7
5 DSVGT 007772 Đọc sinh viên 327(075) HO - N 2018 Giáo trình 6
6 DSVGT 007771 Đọc sinh viên 327(075) HO - N 2018 Giáo trình 5
7 DSVGT 007770 Đọc sinh viên 327(075) HO - N 2018 Giáo trình 4
8 DSVGT 007769 Đọc sinh viên 327(075) HO - N 2018 Giáo trình 3
9 DSVGT 007768 Đọc sinh viên 327(075) HO - N 2018 Giáo trình 2
10 DSVGT 007767 Đọc sinh viên 327(075) HO - N 2018 Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào