Luận văn, Luận án
34(V-H)249 NG - L 2018
Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và thực tiễn thi hành tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội :
BBK 34(V-H)249
Tác giả CN Nguyễn, Thị Nhật Lệ
Nhan đề Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và thực tiễn thi hành tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Nhật Lệ ; TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 108 tr. : minh họa ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu những vấn đề lí luận về pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Phân tích các qui định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và thực tiễn thi hành tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Đất đai
Từ khóa tự do Thu hồi đất
Từ khóa tự do Bồi thường
Từ khóa tự do Tái định cư
Từ khóa tự do Hỗ trợ
Từ khóa tự do Ba Vì, Hà Nội
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009754-5
000 00000nam#a2200000ua#4500
00171075
0023
004D05BB8BA-23BB-4FD4-ADA6-3EABF88B7303
005201905070945
008190504s2018 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20190507094513|bhuent|c20190506161135|dluongvt|y20190504154308|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V-H)249|bNG - L 2018
1001 |aNguyễn, Thị Nhật Lệ
24510|aPháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và thực tiễn thi hành tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cNguyễn Thị Nhật Lệ ; TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a108 tr. : |bminh họa ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 8 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2018
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 91 - 95.|b46
520 |aNghiên cứu những vấn đề lí luận về pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Phân tích các qui định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và thực tiễn thi hành tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Đất đai
653 |aThu hồi đất
653 |aBồi thường
653 |aTái định cư
653 |aHỗ trợ
653 |aBa Vì, Hà Nội
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009754-5
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2018/luatkinhte/nguyenthinhatle/anguyenthinhatlethumbimage.jpg
890|a2|c1
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009755 Đọc sinh viên 34(V-H)249 NG - L 2018 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 009754 Đọc sinh viên 34(V-H)249 NG - L 2018 Luận án, luận văn 1 Acquisitions
  1 of 1