Luận văn, Luận án
34(V)251.3 CH - L 2018
Pháp luật về bảo vệ môi trường trong khai thác thủy sản tại Việt Nam :
BBK 34(V)251.3
Tác giả CN Chu, Đình Linh
Nhan đề Pháp luật về bảo vệ môi trường trong khai thác thủy sản tại Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Chu Đình Linh ; PGS. TS. Vũ Thị Duyên Thủy hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 104 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu những vấn đề lí luận về pháp luật bảo vệ môi trường trong khai thác thủy sản. Phân tích thực trạng pháp luật bảo vệ môi trường trong khai thác thủy sản và thực tiễn thực hiện tại Việt Nam; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Môi trường
Từ khóa tự do Bảo vệ môi trường
Từ khóa tự do Khai thác thủy sản
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009716-7
000 00000nam#a2200000ua#4500
00171081
0023
0040B425486-6EEE-4FE1-B07B-C6255B43C7DF
005201905071559
008190504s2018 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20190507155943|bngocht|c20190506165127|dluongvt|y20190504165043|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)251.3|bCH - L 2018
1001 |aChu, Đình Linh
24510|aPháp luật về bảo vệ môi trường trong khai thác thủy sản tại Việt Nam : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cChu Đình Linh ; PGS. TS. Vũ Thị Duyên Thủy hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a104 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 8 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2018
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 83 - 87.|b53
520 |aNghiên cứu những vấn đề lí luận về pháp luật bảo vệ môi trường trong khai thác thủy sản. Phân tích thực trạng pháp luật bảo vệ môi trường trong khai thác thủy sản và thực tiễn thực hiện tại Việt Nam; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Môi trường
653 |aBảo vệ môi trường
653 |aKhai thác thủy sản
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009716-7
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2018/luatkinhte/chudinhlinh/achudinhlinhthumbimage.jpg
890|a2|c1
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009717 Đọc sinh viên 34(V)251.3 CH - L 2018 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 009716 Đọc sinh viên 34(V)251.3 CH - L 2018 Luận án, luận văn 1
  1 of 1