Luận văn, Luận án
34(V113)532.6 HO - TH 2018
Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại theo thủ tục sơ thẩm từ thực tiễn tại Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn :
BBK 34(V113)532.6
Tác giả CN Hoàng, Văn Thân
Nhan đề Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại theo thủ tục sơ thẩm từ thực tiễn tại Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn : luận văn thạc sĩ Luật học / Hoàng Văn Thân ; TS. Trần Thị Bảo Ánh hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 87 tr. ;28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung về giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại và giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại theo thủ tục sơ thẩm bằng Tòa án. Phân tích thực trạng pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại bằng Tòa án theo thủ tục sơ thẩm và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Lạng Sơn; từ đó đưa ra quan điểm, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Kinh doanh
Từ khóa tự do Thương mại
Từ khóa tự do Luật Tố tụng kinh tế
Từ khóa tự do Tòa án nhân dân
Từ khóa tự do Giải quyết tranh chấp
Từ khóa tự do Tranh chấp kinh doanh thương mại
Từ khóa tự do Lạng Sơn
Từ khóa tự do Tòa án nhân dân
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009650-1
000 00000nam#a2200000ua#4500
00171086
0023
00485E3D082-FA94-4E4B-866B-105452561633
005201905120845
008190509s2018 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20190512084445|btultn|c20190512082840|dtultn|y20190509095029|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V113)532.6|bHO - TH 2018
1001 |aHoàng, Văn Thân
24510|aGiải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại theo thủ tục sơ thẩm từ thực tiễn tại Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cHoàng Văn Thân ; TS. Trần Thị Bảo Ánh hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a87 tr. ;|c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 8 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2018
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 71 - 73.|b36
520 |aTrình bày những vấn đề chung về giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại và giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại theo thủ tục sơ thẩm bằng Tòa án. Phân tích thực trạng pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại bằng Tòa án theo thủ tục sơ thẩm và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Lạng Sơn; từ đó đưa ra quan điểm, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về vấn đề này.
653 |aKinh doanh
653 |aThương mại
653 |aLuật Tố tụng kinh tế
653 |aTòa án nhân dân
653 |aGiải quyết tranh chấp
653 |aTranh chấp kinh doanh thương mại
653 |aLạng Sơn
653|aTòa án nhân dân
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009650-1
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2018/luatkinhte/hoangvanthan/ahoangvanthanthumbimage.jpg
890|a2|c1
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009651 Đọc sinh viên 34(V113)532.6 HO - TH 2018 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 009650 Đọc sinh viên 34(V113)532.6 HO - TH 2018 Luận án, luận văn 1
  1 of 1