Luận văn, Luận án
34(V)53 NG - H 2018
Thực trạng pháp luật về phương thức hòa giải các tranh chấp thương mại ở Việt Nam :
BBK 34(V)53
Tác giả CN Nguyễn, Quỳnh Hoa
Nhan đề Thực trạng pháp luật về phương thức hòa giải các tranh chấp thương mại ở Việt Nam :luận văn thạc sĩ Luật học /Nguyễn Quỳnh Hoa ; PGS. TS. Nguyễn Viết Tý hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội,2018
Mô tả vật lý 89 tr. ;28 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lí luận và pháp luật về hòa giải tranh chấp thương mại. Phân tích thực trạng pháp luật về hòa giải các tranh chấp thương mại và thực tiễn thi hành tại Việt Nam; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Tranh chấp thương mại
Từ khóa tự do Luật Tố tụng kinh tế
Từ khóa tự do Hòa giải
Từ khóa tự do Luật Kinh tế
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009682-3
000 00000nam#a2200000ua#4500
00171087
0023
004F71A3284-0B3D-4706-B619-5D0894B4F298
005201905140841
008190513s2018 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20190514083947|bluongvt|c20190513142847|dhiennt|y20190509100826|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)53|bNG - H 2018
1001 |aNguyễn, Quỳnh Hoa
24510|aThực trạng pháp luật về phương thức hòa giải các tranh chấp thương mại ở Việt Nam :|bluận văn thạc sĩ Luật học /|cNguyễn Quỳnh Hoa ; PGS. TS. Nguyễn Viết Tý hướng dẫn
260 |aHà Nội,|c2018
300 |a89 tr. ;|c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 8 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2018
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 67 - 68.|b17
520 |aTrình bày một số vấn đề lí luận và pháp luật về hòa giải tranh chấp thương mại. Phân tích thực trạng pháp luật về hòa giải các tranh chấp thương mại và thực tiễn thi hành tại Việt Nam; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aTranh chấp thương mại
653 |aLuật Tố tụng kinh tế
653 |aHòa giải
653|aLuật Kinh tế
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009682-3
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2018/luatkinhte/nguyenquynhhoa/anguyenquynhhoathumbimage.jpg
890|a2|c1
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009683 Đọc sinh viên 34(V)53 NG - H 2018 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 009682 Đọc sinh viên 34(V)53 NG - H 2018 Luận án, luận văn 1
  1 of 1