Luận văn, Luận án
34(V)531 NG - QU 2018
Thực trạng pháp luật về giải quyết tranh chấp giữa thương nhân với người tiêu dùng tại Tòa án ở Việt Nam :
BBK 34(V)531
Tác giả CN Nguyễn, Thị Quỳnh
Nhan đề Thực trạng pháp luật về giải quyết tranh chấp giữa thương nhân với người tiêu dùng tại Tòa án ở Việt Nam :luận văn thạc sĩ Luật học /Nguyễn Thị Quỳnh ; TS. Bùi Ngọc Cường hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội,2018
Mô tả vật lý 82 tr. ;28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lí luận về giải quyết tranh chấp giữa thương nhân với người tiêu dùng và phương thức giải quyết tranh chấp giữa thương nhân với người tiêu dùng. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn giải quyết tranh chấp giữa thương nhân với người tiêu dùng tại Tòa án, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả của hoạt động này trong thực tiễn.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Tố tụng kinh tế
Từ khóa tự do Tòa án nhân dân
Từ khóa tự do Giải quyết tranh chấp
Từ khóa tự do Người tiêu dùng
Từ khóa tự do Thương nhân
Từ khóa tự do Luật Kinh tế
Từ khóa tự do Tranh chấp
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009728-9
000 00000nam#a2200000ua#4500
00171089
0023
004CD3B0012-A030-46BC-882F-8D058180080D
005201905140825
008190513s2018 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20190514082337|bluongvt|c20190513142902|dhiennt|y20190509140255|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)531|bNG - QU 2018
1001 |aNguyễn, Thị Quỳnh
24510|aThực trạng pháp luật về giải quyết tranh chấp giữa thương nhân với người tiêu dùng tại Tòa án ở Việt Nam :|bluận văn thạc sĩ Luật học /|cNguyễn Thị Quỳnh ; TS. Bùi Ngọc Cường hướng dẫn
260 |aHà Nội,|c2018
300 |a82 tr. ;|c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 8 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2018
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 63 - 65.|b34
520 |aTrình bày những vấn đề lí luận về giải quyết tranh chấp giữa thương nhân với người tiêu dùng và phương thức giải quyết tranh chấp giữa thương nhân với người tiêu dùng. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn giải quyết tranh chấp giữa thương nhân với người tiêu dùng tại Tòa án, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả của hoạt động này trong thực tiễn.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Tố tụng kinh tế
653 |aTòa án nhân dân
653 |aGiải quyết tranh chấp
653 |aNgười tiêu dùng
653 |aThương nhân
653|aLuật Kinh tế
653|aTranh chấp
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009728-9
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2018/luatkinhte/nguyenthiquynh/anguyenthiquynhthumbimage.jpg
890|a2|c1
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009729 Đọc sinh viên 34(V)531 NG - QU 2018 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 009728 Đọc sinh viên 34(V)531 NG - QU 2018 Luận án, luận văn 1
  1 of 1