Luận văn, Luận án
34(V)311.3 HA - TH 2019
Giải thích hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam :
BBK 34(V)311.3
Tác giả CN Hà, Thị Thúy
Nhan đề Giải thích hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam : luận án tiến sĩ Luật học /Hà Thị Thúy ; PGS. TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 201 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lí luận về giải thích hợp đồng. Phân tích các căn cứ giải thích hợp đồng theo pháp luật hiện hành và thực tiễn giải thích hợp đồng ở Việt Nam. Nghiên cứu các quan điểm về căn cứ giải thích hợp đồng và việc bổ sung một số căn cứ giải thích hợp đồng vào pháp luật Việt Nam; từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Luật Dân sự
Từ khóa tự do Hợp đồng dân sự
Từ khóa tự do Giải thích hợp đồng
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009835-6
000 00000nam#a2200000ua#4500
00171966
0023
004135D65CA-28A1-417D-99BD-2F989614AEC6
005201908211412
008190816s2019 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20190821141240|bhuent|c20190821113107|dhuent|y20190815095900|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)311.3|bHA - TH 2019
1001 |aHà, Thị Thúy
24510|aGiải thích hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam : |bluận án tiến sĩ Luật học /|cHà Thị Thúy ; PGS. TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a201 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận án tiến sĩ Luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự : 9 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 193 - 201.|b125
520 |aTrình bày những vấn đề lí luận về giải thích hợp đồng. Phân tích các căn cứ giải thích hợp đồng theo pháp luật hiện hành và thực tiễn giải thích hợp đồng ở Việt Nam. Nghiên cứu các quan điểm về căn cứ giải thích hợp đồng và việc bổ sung một số căn cứ giải thích hợp đồng vào pháp luật Việt Nam; từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
653 |aLuật Dân sự
653 |aHợp đồng dân sự
653 |aGiải thích hợp đồng
653|aViệt Nam
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009835-6
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanan/2019/hathithuy/ahathithuythumbimage.jpg
890|a2|c1
911 |aTrần Thu Hiền
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009836 Đọc sinh viên 34(V)311.3 HA - TH 2019 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 009835 Đọc sinh viên 34(V)311.3 HA - TH 2019 Luận án, luận văn 1
  1 of 1