Luận văn, Luận án
34.61 TR - NH 2019
Lý luận và thực tiễn giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và quốc gia tiếp nhận đầu tư: Áp dụng đối với Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay :
BBK 34.61
Tác giả CN Trần, Thị Hồng Nhung
Nhan đề Lý luận và thực tiễn giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và quốc gia tiếp nhận đầu tư: Áp dụng đối với Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay : luận án tiến sĩ Luật học /Trần Thị Hồng Nhung ; PGS. TS. Nguyễn Vũ Hoàng hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 150 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày cơ sở lí luận về giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và quốc gia tiếp nhận đầu tư. Phân tích thực trạng giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam, từ đó đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.
Từ khóa tự do Luật Quốc tế
Từ khóa tự do Đầu tư nước ngoài
Từ khóa tự do Tranh chấp quốc tế
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giải quyết tranh chấp
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009843-4
000 00000nam#a2200000ua#4500
00171975
0023
0040DCBDB2A-0FCB-4129-892E-6A38A6CDDC28
005201908260823
008190816s2019 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20190826082233|bhientt|c20190816103012|dluongvt|y20190815134942|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34.61|bTR - NH 2019
1001 |aTrần, Thị Hồng Nhung
24510|aLý luận và thực tiễn giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và quốc gia tiếp nhận đầu tư: Áp dụng đối với Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay : |bluận án tiến sĩ Luật học /|cTrần Thị Hồng Nhung ; PGS. TS. Nguyễn Vũ Hoàng hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a150 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận án tiến sĩ Luật học. Luật Quốc tế : 9 38 01 08. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
504 |aPhụ lục: cuối chính văn.|b2
504 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn.|b136
520 |aTrình bày cơ sở lí luận về giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và quốc gia tiếp nhận đầu tư. Phân tích thực trạng giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam, từ đó đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.
653 |aLuật Quốc tế
653 |aĐầu tư nước ngoài
653 |aTranh chấp quốc tế
653|aViệt Nam
653|aGiải quyết tranh chấp
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009843-4
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanan/2019/tranthihongnhung/atranthihongnhungthumbimage.jpg
890|a2|c0
911 |aTrần Thu Hiền
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009844 Đọc sinh viên 34.61 TR - NH 2019 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 009843 Đọc sinh viên 34.61 TR - NH 2019 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào