Luận văn, Luận án
34(V)311.31 LÊ - GI 2019
Hợp đồng tặng cho tài sản theo pháp luật Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn :
BBK 34(V)311.31
Tác giả CN Lê, Thị Giang
Nhan đề Hợp đồng tặng cho tài sản theo pháp luật Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận án tiến sĩ Luật học / Lê Thị Giang ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Trần Thị Huệ, TS. Vương Thanh Thúy
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 163 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lí luận về hợp đồng tặng cho tài sản. Phân tích thực trạng pháp luật về hợp đồng tặng cho tài sản và thực tiễn áp dụng; từ đó đưa ra kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa Luật Dân sự
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Tài sản
Từ khóa Hợp đồng dân sự
Từ khóa Hợp đồng tặng cho
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009825-6
000 00000nam#a2200000ua#4500
00171977
0023
0044D459DD1-C8BF-4E1E-976A-B1482D54CE88
005201908211632
008190816s2019 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20190821163210|bhientt|c20190816103127|dluongvt|y20190815142638|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)311.31|bLÊ - GI 2019
1001 |aLê, Thị Giang
24510|aHợp đồng tặng cho tài sản theo pháp luật Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : |bluận án tiến sĩ Luật học / |cLê Thị Giang ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Trần Thị Huệ, TS. Vương Thanh Thúy
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a163 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận án tiến sĩ Luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự : 9 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
504 |aPhụ lục: cuối chính văn.|b4
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 153 - 163.|b180
520 |aTrình bày những vấn đề lí luận về hợp đồng tặng cho tài sản. Phân tích thực trạng pháp luật về hợp đồng tặng cho tài sản và thực tiễn áp dụng; từ đó đưa ra kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
653 |aLuật Dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aTài sản
653 |aHợp đồng dân sự
653 |aHợp đồng tặng cho
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009825-6
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanan/2019/lethigiang/alethigiangthumbimage.jpg
890|a2|c1
911 |aTrần Thu Hiền
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009826 Đọc sinh viên 34(V)311.31 LÊ - GI 2019 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 009825 Đọc sinh viên 34(V)311.31 LÊ - GI 2019 Luận án, luận văn 1
  1 of 1