Sách tham khảo
334(V) TĂN 2018
Tăng trưởng bao trùm trong khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam :
Kí hiệu phân loại 334(V)
Nhan đề Tăng trưởng bao trùm trong khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam :sách chuyên khảo /Nguyễn Văn Công chủ biên ; Phạm Thế Anh ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018
Mô tả vật lý 388 tr. : minh họa ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày cơ sở lí luận về tăng trưởng bao trùm. Phân tích, đánh giá thực trạng tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam, tính bao trùm trong tăng trưởng của khu vực doanh nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng tới tăng trưởng bao trùm trong khu vực doanh nghiệp. Đưa ra định hướng, giải pháp nhằm phát triển mô hình tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam để thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp.
Từ khóa Tăng trưởng kinh tế
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Doanh nghiệp
Từ khóa Kinh tế
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Công,, PGS. TS.,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênKT(1): DSVKT 003441
000 01369nam a22003138a 4500
00172244
0022
004C717C56D-FCC4-4AE8-A504-5E1D30206B8D
005201909191634
008190919s2018 vm ||||||viesd
0091 0
020 |a9786045740866|cTL tặng biếu
039|a20190919162946|bluongvt|c20190919142121|dhiennt|y20190909151614|zhientt
040|aVN-TVQG|cVN-DHLHNI-TT|dVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044|avm
084|a334(V)|bTĂN 2018
24500|aTăng trưởng bao trùm trong khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam :|bsách chuyên khảo /|cNguyễn Văn Công chủ biên ; Phạm Thế Anh ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2018
300 |a388 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 365 - 381.|b127
520 |aTrình bày cơ sở lí luận về tăng trưởng bao trùm. Phân tích, đánh giá thực trạng tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam, tính bao trùm trong tăng trưởng của khu vực doanh nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng tới tăng trưởng bao trùm trong khu vực doanh nghiệp. Đưa ra định hướng, giải pháp nhằm phát triển mô hình tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam để thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp.
653 |aTăng trưởng kinh tế
653 |aViệt Nam
653 |aDoanh nghiệp
653|aKinh tế
7001 |aNguyễn, Văn Công,|cPGS. TS.,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cKT|j(1): DSVKT 003441
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutangbieu/2019/tangtruongbaotrumtrongkhuvucdoanhnghiepovietnamthumbimage.jpg
890|a1
911|aTrần Thu Hiền
912|aNguyễn Thị Hiền
925|aG
926|a0
927|aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVKT 003441 Đọc sinh viên 334(V) TĂN 2018 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào