Sách tham khảo
34(V)122 SÔ 2016
Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật /
Kí hiệu phân loại 34(V)122
Nhan đề Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật /Đồng Ngọc Ba chủ biên ; Nguyễn Thị Thu Hoè ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2016
Mô tả vật lý 198 tr. : minh họa ; 21 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Bộ Tư pháp. Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
Tóm tắt Trình bày một số nội dung liên quan đến kiểm tra văn bản qui phạm pháp luật, gồm: những vấn đề lí luận chung; hoạt động tự kiểm tra, xử lí văn bản; kiểm tra, xử lí văn bản theo thẩm quyền; quản lí nhà nước và các điều kiện bảo đảm trong công tác kiểm tra, xử lí văn bản. Giới thiệu các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, xử lí văn bản qui phạm pháp luật.
Từ khóa Văn bản qui phạm pháp luật
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Luật Hành chính
Từ khóa Kiểm tra văn bản
Từ khóa Sổ tay nghiệp vụ
Tác giả(bs) CN Đồng, Ngọc Ba,, TS.,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLHC(1): DSVLHC 007164
000 01496nam a22003498a 4500
00172246
0022
00486E3415B-5D76-4423-9B75-21D3C13BC187
005201909191607
008190918s2016 vm ||||||viesd
0091 0
020 |a9786048108960|cTL tặng biếu
039|a20190919160304|bluongvt|c20190919145702|dhiennt|y20190909165749|zhientt
040|aVN-TVQG|cVN-DHLHNI-TT|dVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044|avm
084|a34(V)122|bSÔ 2016
24500|aSổ tay hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật /|cĐồng Ngọc Ba chủ biên ; Nguyễn Thị Thu Hoè ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2016
300 |a198 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Bộ Tư pháp. Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
504 |aPhụ lục: tr. 90 - 192.|b5
520 |aTrình bày một số nội dung liên quan đến kiểm tra văn bản qui phạm pháp luật, gồm: những vấn đề lí luận chung; hoạt động tự kiểm tra, xử lí văn bản; kiểm tra, xử lí văn bản theo thẩm quyền; quản lí nhà nước và các điều kiện bảo đảm trong công tác kiểm tra, xử lí văn bản. Giới thiệu các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, xử lí văn bản qui phạm pháp luật.
653 |aVăn bản qui phạm pháp luật
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hành chính
653 |aKiểm tra văn bản
653 |aSổ tay nghiệp vụ
7001 |aĐồng, Ngọc Ba,|cTS.,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLHC|j(1): DSVLHC 007164
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutangbieu/2019/sotayhuongdannghiepvukiemtravanbanquyphamphapluatthumbimage.jpg
890|a1
911|aTrần Thu Hiền
912|aNguyễn Thị Hiền
925|aG
926|a0
927|aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLHC 007164 Đọc sinh viên 34(V)122 SÔ 2016 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào